Pædagogisk læreplan

Pædagogiske læreplaner for Børnehuset Atlantis

Vi har i Børnehuset Atlantis udarbejdet en pædagogisk læreplan fælles for afdelingerne. Der kan dog forekomme enkelte underpunkter for henholdsvis vuggestue og børnehave, da børnene naturligvis er på forskellige udviklingstrin.

Alsidig personlig udvikling

Vores mål er:

 • At alle børn føler sig anerkendt, set, hørt og mødt med forståelse.
 • At alle børn føler medbestemmelse
 • At alle børn lærer at sætte ord på og acceptere og forstå egne og andres følelser.
 • At alle børn bliver vedholdende og selvhjulpne
 • At alle børn kan vælge til og fra

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 • Have rum til, at opdele børnene i mindre grupper, hvor der skabes rum til fordybelse
 • Have en genkendelig hverdagsstruktur
 • Sikre den gode tone og respekt blandt børnene

Det betyder, at vi voksne skal:

 • Gå i dialog med barnet og give barnet mulighed for, at tilkendegive sin mening og blive mødt på denne
 • Følge og lade os inspirere af børnenes ”spor” og initiativer
 • Være nærværende og anerkendende voksne
 • Benævne og sætte ord på børnenes handlinger, for at hjælpe det enkelte barn til at ”forstå sig selv”, samt for at hjælpe det til, at give udtryk for egne behov
 • Støtte og opmuntre barnet til at være selvhjulpen

Vi har opnået hvad vi ville, når:

 • Vi ser glade børn som trives
 • Vi oplever at alle børn har et godt selvværd og en god selvtillid og kan give udtryk for sine behov og ønsker
 • Vi ser at børnene siger til og fra
 • Børnene kan fordybe sig og koncentrere sig
 • Vi har børn som er selvhjulpne i hverdagen, svarende til deres udviklingsniveau

Sociale kompetencer

Vores mål er:

 • At barnet deltager i og føler sig som en del af et fællesskab
 • At barnet udviser empati overfor de andre børn og lære at vente på tur
 • At børnene i takt med deres udviklingstrin lærer, at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • At børnene lærer at forstå og acceptere hinandens forskelligheder

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 • Give plads til leg og fordybelse
 • Indeholde fysiske og psykiske rammer, som skaber rum til gode legefællesskaber og sociale relationer
 • Have en fast struktur, som tilgodeser gode udviklende lege- og læringsmiljøer

Det betyder at vi voksne skal:

 • Være iagttagere og gode rollemodeller
 • Give plads til børnenes forskelligheder
 • Opmuntre barnet til at deltage aktivt i fællesskaber og sociale samspil, samt skabe nysgerrighed til andre børn
 • Guide og benævne børnene, særligt i de vanskelige situationer
 • Sikre fysisk og psykisk rum til, at det enkelte barn kan komme til orde i fællesskabet
 • Viser vejen til det gode samarbejde
 • Opdele os i aldersopdelte eller andre relevante mindre grupper
 • Være opmærksom på hvad der ”rører sig” i børnegruppen og tage udgangspunkt i dette

Vi har opnået hvad vi ville, når:

 • Vi ser venskaber udvikle sig
 • Barnet udviser glæde i samspillet med andre børn og i det store fællesskab
 • Barnet udviser glæde og stolthed over at kunne hjælpe en ven – både i vuggestue og børnehave
 • Barnet er i stand til, at igangsætte en leg på det pågældende barns udviklingsniveau
 • Børnehaven:
 • Når børnene lytter til hinanden og giver plads til udveksling af ideer
 • Når det ældre barn udviser ansvar og hjælpsomhed overfor det yngre barn

Sproglig udvikling

Vores mål er:

 • At barnet lærer sprogets mange udtryksmuligheder
 • At barnet kan give udtryk for egne meninger og behov
 • At udvikle barnets sprogforståelse – både verbalt og nonverbalt
 • At barnet kan gøre sig gældende i samtaler og sociale relationer og har noget at byde ind med

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 • Give plads til den enkelte, når nogen har noget på hjerte
 • Skabe fysiske og psykiske rammer, som giver mulighed for fordybelse og ro i mindre grupper
 • Have bøger frit tilgængeligt for børnene, samt inspirere til, at børnene kan tilegne sig nye ord, lyde og symboler via oplæsning, dialog og historiefortælling

Det betyder, at vi voksne skal:

 • Igangsætte aktiviteter der understøtter den sproglige udvikling – herunder højtlæsning, sanglege, rim og remser, teater og leg med tal og bogstaver.
 • Støtte og opmuntre barnet til, at udtrykke og sætte ord på behov og følelser.
 • Være lyttende og nærværende i dialogen med barnet
 • Italesætte egne og barnets handlinger

Vi har nået hvad vi ville når:

 • Det enkelte barn har lyst og mod til, at fortælle og tale i samlinger på stuen
 • Når barnet er i stand til, at give udtryk for egne behov – Nonverbalt og verbalt
 • Barnet bruger sproget, til at komme i dialog med andre
 • Udviser glæde ved, at deltage i sanglege – både med ord og fagter
 • Barnet er i stand til, verbalt og nonverbalt, at kunne ”løse konflikter”

Krop og bevægelse

Vores mål er:

 • At det enkelte barn tilegner sig en alderssvarende kropsbevidsthed og dermed blive bevidst om kroppens muligheder og begrænsninger
 • At fremme sundhedsforståelsen hos det enkelte barn
 • At alle børn skal opleve glæde ved at bruge kroppen
 • Vuggestuen:
 • At børnene er nysgerrige og har lyst til, at smage forskellig mad
 • Børnehaven:
 • At børnene lærer at mærke hvornår det fryser eller sveder og kan agere ud fra dette, i forhold til tøjvalg
 • At børnene mestrer vigtigheden af en god hygiejne – særligt at vaske hænder
 • At børnene bliver selvhjulpne, svarende til deres udviklingsniveau

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 • Tilbyde rum med mulighed for leg og bevægelse som kræver plads, samt læringsrum til de mere finmotorisk udfordrende aktiviteter
 • Vores legepladser skal inspirere til, at bruge og udfordre kroppen
 • Lægge op til og indeholde ture ud af huset, som giver børnene mulighed for fysisk udfoldelse
 • Sikre sansemotorisk udfoldelse, særligt i vuggestuen
 • Vuggestuen:
 • Sikre, at vi serverer sund og nærende kost

Det betyder, at vi voksne skal:

 • Skabe fysisk indretning, som giver barnet mulighed for, at bruge sin krop
 • Støtte og opmuntre barnet til, at bruge sin krop
 • Være motiverende, anerkendende og guidende i bestræbelsen på at blive selvhjulpen
 • Skabe aktiviteter, både inde og ude, som inspirerer til- og udvikler børnenes fin, grov- og sansemotoriske færdigheder. (I børnehaven er dette bl.a. vores årlige cykel- og løbehjulsture)
 • Være gode rollemodeller. Både i forhold til, at turde bruge vores krop, skabe den gode stemning omkring måltider, samt sikre den gode håndhygiejne

Vi har nået vores mål når:

 • Barnet har en alderssvarende kropsbevidsthed – deriblandt at kunne sætte ord på forskellige legemsdele
 • Udviser stolthed og glæde ved at kunne selv
 • Barnet er i stand til at koordinere sine bevægelser
 • Børnehaven:
 • Børnene har indsigt i hvad sundhed er og hvordan de selv opnår denne
 • Barnet selv er i stand til at mærke om det sveder/fryser og agerer hensigtsmæssigt ud fra dette

Natur og naturfænomener

Vores mål er:

 • At børnene færdes ansvarligt i naturen og passe på den
 • At børnene får forståelse af de skiftende årstider
 • At børnene lærer og får lyst til at bruge det ”ekstra læringsrum” og får øje på hvad det ”rum” kan i sig selv
 • Få kendskab til naturens mange muligheder (heriblandt dyr, vejr og terræn)
 • At få det grønne flag via ”De grønne spirer”
 • At børnene får viden om hvor råvarer kommer fra
 • Børnehave:
 • At børnene får et indblik i, hvordan naturen bruges til madlavning. Bl.a. over bål. Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
 • Inspirere og invitere til udendørsaktiviteter
 • Skabe plads til fordybelse, samt mulighed for mindre rum i det store udendørs rum
 • Stimulere barnets sanser, ved eks. At plante diverse planter og blomster med forskellig duft

Det betyder, at vi voksne skal:

 • Sørge for, at det er muligt at lege med- og undersøge naturens egne materialer
 • Planlægge og udføre ture til strand, skov, mark og andre naturområder
 • Vægte at børnene kommer ud i al slags vejr, så ofte som muligt
 • Vise nysgerrighed og anerkendelse for børnenes fund – store som små (Eks. Snegle, blade, pinde og sten)
 • Planlægge og udføre aktiviteter/projekter i og om naturen og dens fænomener
 • Følger børnenes spor, når de eksempelvis bliver optaget af noget særligt i naturen
 • Være motiverende og vise nysgerrighed på naturen, sammen med børnene
 • Vi høster de grøntsager, frugt og urter vi har plantet og bruger dette til madlavningen

Vi har nået hvad vi ville når:

 • Børnene udvikler et naturligt forhold til den natur der omgiver dem og en nysgerrighed til at undersøge naturens muligheder
 • Børnene er glade, brugte og beskidte efter, at have være ude og udforske naturen
 • Børnene udviser nysgerrighed og tør afprøve grænser i uderummet
 • Børnene har respekt for naturen
 • Vi har fået ”det grønne flag”

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vores mål er:

 • At børnene får viden om og oplevelser med egne og andres kulturer, værdier og traditioner. Både relevante religioners, landes og børnehusets egne kulturer.
 • Bl.a. Jul, Påske, fastelavn, halloween, kunstprojekt mm.
 • At børnene kan udtrykke sig via forskellige udtryksformer – både kropsligt, kreativt, musisk og verbalt

Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:

 • Sikre viden om og kendskab til relevante kulturer og traditioner via dialog og pædagogiske aktiviteter og samtidig lade vores fysiske rammer afspejle traditioner som Jul, påske og fastelavn
 • Indeholde aktiviteter, som giver kendskab til danske traditionelle børnesange
 • Indeholde aktiviteter, som kobles på diverse traditioner: Eks.:
 • Male fastelavnsmasker
 • Blive sminket
 • Slå katten af tønden
 • Lave/pynte påskeharer og kyllinger
 • Så karse
 • Juleklip
 • Opføre og se juleteater
 • Gå Lucia
 • Gå til julegudstjeneste
 • Give mulighed for, at besøge- og få besøg af teater/teatergrupper
 • Holde fast i diverse traditioner

Det betyder, at vi voksne skal:

 • Være gode rollemodeller og synge danske børnesange
 • ”leve” os ind i traditionerne og aktiviteterne som støtter op om kultur og traditioner
 • planlægge og udføre aktiviteterne/traditionerne på en måde, så særligt børnehavebørnene er i planlægning, så de får ejerskab af oplevelsen
 • Lægge op til, at udtrykke via sig maling, tegning, klippe/klistre, sang, dans og musik

Vi har nået hvad vi ville når:

 • Børnene er aktivt deltagende i de forskellige traditioner/aktiviteter
 • Børnene udviser genkendelighed fra tidligere aktiviteter og arrangementer
 • Børnene opleves som glade og forventningsfulde
 • Vi ser, at de forskellige traditioner/arrangementer er med til at skabe fællesskaber
 • Børnehaven:
 • Når børnene efterfølgende leger oplevelser ud efter diverse ture og arrangementer. Eksempelvis efter teaterbesøg
 • Børnene er stolte af deres kreationer, som relaterer til husets traditioner

Børn med særlige behov

Vores mål er:

 • At alle børn føler sig som en del af et fællesskab
 • At sikre barnets positive udvikling
 • At det enkelte barn føler sig ligeværdig

Det betyder, at vore børne- og læringsmiljø skal:

 • Tilgodese og tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og kompetencer
 • Tilpasses, så det enkelte har mulighed for, at navigere i det med de ressourcer det enkelte barn har
 • Skabe mulighed for, at det enkelte barn kan trække sig tilbage ved behov
 • Udvise respekt og forståelse for forskelligheder

Det betyder, at vi voksne skal:

 • Observere og derudfra tilrettelægge aktiviteter, som skaber muligheder for, at det enkelte barn, kan blive inkluderet i fællesskabet
 • Have et tæt og indgående samarbejde med forældre og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere
 • Være tydelige og synlige og anerkendende
 • Have særligt fokus på, at guide barnet og italesætte barnets positive adfærd
 • Planlægge aktiviteter i mindre grupper, for at give plads til det enkelte barn og have større mulighed for, at ”blive set”
 • Være omstillingsparate, når specifikke børn eller situationer, kræver en pludselig ændring af en ellers planlagt aktivitet/struktur

Vi har nået hvad vi ville når:

 • Vi ser en positiv udvikling hos det enkelte barn
 • Vi ser, at barnet er- og føler sig som en del af fællesskabet
 • Børnene accepterer hinandens forskelligheder

Evaluering af læreplan