Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Børnehuset Atlantis med mindst 2 måneders varsel til den 1. eller den 15. i måneden.

Ved skolestart udmeldes barnet automatisk af børnehaven. Men som forældre skal I huske eventuel indmeldelse i SFO.

Opsigelse

Institutionen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket skriftligt 2 gange. Hvis betalingsoverskridelsen er på mere end tre uger kan der ske opsigelse med en uges varsel.

Institutionen kan opsige pladsen, hvis samarbejdet mellem forældre og institutionen er af en sådan karakter, at det påvirker det psykiske arbejdsmiljø. I sådanne tilfælde kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.