Pædagogik og værdier

I Børnehuset Atlantis arbejder vi målrettet med at skabe et børnemiljø, hvor det enkelte barn har en plads i fællesskabet, og hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig.

Det vigtigste for alle er de gode relationer, der giver tryghed, nærvær, tillid og en oplevelse af at høre til. Stemningen i vores børnehus bærer derfor præg af, at vi er glade for at se hinanden – både børn, personale og forældre.

Pædagogisk tilgang

Vi har et fagligt kompetent, engageret og nærværende personale med mange års erfaring, som arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang. Det mener vi giver børnene de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Vi respekterer børnenes forskellige tilgange til læring og udvikling og giver plads til, at børnene føler sig set og hørt.

Dagligt er alle børn sammen på tværs af alder, ligesom vi ofte opdeler børnene i aktivitetsgrupper efter alder. Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene højt, så du som forælder er inddraget i dit barns dagligdag i børnehuset. Læs mere om dagligdagen i vuggestuen og børnehaven.

Pædagogisk læreplan

Vi har i Børnehuset Atlantis udarbejdet en pædagogisk læreplan, der er fælles for afdelingerne. Der kan dog forekomme enkelte underpunkter, der kun vedrører enten vuggestuen eller børnehaven, da børnene er på forskellige udviklingstrin.

Læreplanen er inddelt i 7 temaer (klik på pilen for at læse mere):

Alsidig personlig udvikling

 • Vores mål er:
  • At alle børn føler sig anerkendt, set, hørt og mødt med forståelse
  • At alle børn føler medbestemmelse
  • At alle børn lærer at sætte ord på og acceptere og forstå egne og andres følelser
  • At alle børn bliver vedholdende og selvhjulpne
  • At alle børn kan vælge til og fra

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Have rum til at opdele børnene i mindre grupper, hvor der skabes rum til fordybelse
  • Have en genkendelig hverdagsstruktur
  • Sikre den gode tone og respekt blandt børnene

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Gå i dialog med barnet og give barnet mulighed for, at tilkendegive sin mening og blive mødt på denne
  • Følge og lade os inspirere af børnenes ”spor” og initiativer
  • Være nærværende og anerkendende voksne
  • Benævne og sætte ord på børnenes handlinger, for at hjælpe det enkelte barn til at ”forstå sig selv”, samt for at hjælpe det til, at give udtryk for egne behov
  • Støtte og opmuntre barnet til at være selvhjulpen

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Vi ser glade børn som trives
  • Vi oplever at alle børn har et godt selvværd og en god selvtillid og kan give udtryk for sine behov og ønsker
  • Vi ser at børnene siger til og fra
  • Børnene kan fordybe sig og koncentrere sig
  • Vi har børn som er selvhjulpne i hverdagen, svarende til deres udviklingsniveau
Sociale kompetencer

 • Vores mål er:
  • At barnet deltager i og føler sig som en del af et fællesskab
  • At barnet udviser empati overfor de andre børn og lære at vente på tur
  • At børnene i takt med deres udviklingstrin lærer, at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
  • At børnene lærer at forstå og acceptere hinandens forskelligheder

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Give plads til leg og fordybelse
  • Indeholde fysiske og psykiske rammer, som skaber rum til gode legefællesskaber og sociale relationer
  • Have en fast struktur, som tilgodeser gode udviklende lege- og læringsmiljøer

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Være iagttagere og gode rollemodeller
  • Give plads til børnenes forskelligheder
  • Opmuntre barnet til at deltage aktivt i fællesskaber og sociale samspil, samt skabe nysgerrighed til andre børn
  • Guide og benævne børnene, særligt i de vanskelige situationer
  • Sikre fysisk og psykisk rum til, at det enkelte barn kan komme til orde i fællesskabet
  • Vise vejen til det gode samarbejde
  • Opdele os i aldersopdelte eller andre relevante mindre grupper
  • Være opmærksom på hvad der ”rører sig” i børnegruppen og tage udgangspunkt i dette

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Vi ser venskaber udvikle sig
  • Barnet udviser glæde i samspillet med andre børn og i det store fællesskab
  • Barnet udviser glæde og stolthed over at kunne hjælpe en ven – både i vuggestue og børnehave
  • Barnet er i stand til, at igangsætte en leg på det pågældende barns udviklingsniveau
  • Børnene lytter til hinanden og giver plads til udveksling af ideer (børnehaven)
  • Det ældre barn udviser ansvar og hjælpsomhed overfor det yngre barn (børnehaven)
Sproglig udvikling

 • Vores mål er:
  • At barnet lærer sprogets mange udtryksmuligheder
  • At barnet kan give udtryk for egne meninger og behov
  • At udvikle barnets sprogforståelse – både verbalt og nonverbalt
  • At barnet kan gøre sig gældende i samtaler og sociale relationer og har noget at byde ind med

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Give plads til den enkelte, når nogen har noget på hjerte
  • Skabe fysiske og psykiske rammer, som giver mulighed for fordybelse og ro i mindre grupper
  • Have bøger frit tilgængeligt for børnene, samt inspirere til, at børnene kan tilegne sig nye ord, lyde og symboler via oplæsning, dialog og historiefortælling

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Igangsætte aktiviteter der understøtter den sproglige udvikling – herunder højtlæsning, sanglege, rim og remser, teater og leg med tal og bogstaver
  • Støtte og opmuntre barnet til at udtrykke og sætte ord på behov og følelser
  • Være lyttende og nærværende i dialogen med barnet
  • Italesætte egne og barnets handlinger

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Det enkelte barn har lyst og mod til at fortælle og tale i samlinger på stuen
  • Når barnet er i stand til at give udtryk for egne behov – nonverbalt og verbalt
  • Barnet bruger sproget til at komme i dialog med andre
  • Udviser glæde ved, at deltage i sanglege – både med ord og fagter
  • Barnet er i stand til, verbalt og nonverbalt, at kunne ”løse konflikter”
Krop og bevægelse

 • Vores mål er:
  • At det enkelte barn tilegner sig en alderssvarende kropsbevidsthed og dermed blive bevidst om kroppens muligheder og begrænsninger
  • At fremme sundhedsforståelsen hos det enkelte barn
  • At alle børn skal opleve glæde ved at bruge kroppen
  • At børnene er nysgerrige og har lyst til at smage forskellig mad (vuggestuen)
  • At børnene lærer at mærke hvornår det fryser eller sveder og kan agere ud fra dette, i forhold til tøjvalg (børnehaven)
  • At børnene mestrer vigtigheden af en god hygiejne – særligt at vaske hænder
  • At børnene bliver selvhjulpne, svarende til deres udviklingsniveau

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Tilbyde rum med mulighed for leg og bevægelse som kræver plads, samt læringsrum til de mere finmotorisk udfordrende aktiviteter
  • Vores legepladser skal inspirere til at bruge og udfordre kroppen
  • Lægge op til og indeholde ture ud af huset, som giver børnene mulighed for fysisk udfoldelse
  • Sikre sansemotorisk udfoldelse, særligt i vuggestuen
  • Sikre at vi serverer sund og nærende kost (vuggestuen)

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Skabe fysisk indretning, som giver barnet mulighed for at bruge sin krop
  • Støtte og opmuntre barnet til at bruge sin krop
  • Være motiverende, anerkendende og guidende i bestræbelsen på at blive selvhjulpen
  • Skabe aktiviteter, både inde og ude, som inspirerer til og udvikler børnenes fin, grov- og sansemotoriske færdigheder (i børnehaven er dette bl.a. vores årlige cykel- og løbehjulsture)
  • Være gode rollemodeller. Både i forhold til, at turde bruge vores krop, skabe den gode stemning omkring måltider, samt sikre den gode håndhygiejne

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Barnet har en alderssvarende kropsbevidsthed – deriblandt at kunne sætte ord på forskellige legemsdele
  • Udviser stolthed og glæde ved at kunne selv
  • Barnet er i stand til at koordinere sine bevægelser
  • Børnene har indsigt i hvad sundhed er og hvordan de selv opnår denne (børnehaven)
  • Barnet selv er i stand til at mærke om det sveder/fryser og agerer hensigtsmæssigt ud fra dette
Natur og naturfænomener

 • Vores mål er:
  • At børnene færdes ansvarligt i naturen og passer på den
  • At børnene får forståelse af de skiftende årstider
  • At børnene lærer og får lyst til at bruge det ”ekstra læringsrum” og får øje på hvad det ”rum” kan i sig selv
  • At børnene får kendskab til naturens mange muligheder (heriblandt dyr, vejr og terræn)
  • At få det grønne flag via ”De grønne spirer”
  • At børnene får viden om hvor råvarer kommer fra
  • At børnene får et indblik i, hvordan naturen bruges til madlavning, bl.a. over bål (børnehaven)

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Inspirere og invitere til udendørsaktiviteter
  • Skabe plads til fordybelse, samt mulighed for mindre rum i det store udendørs rum
  • Stimulere barnets sanser ved fx at plante diverse planter og blomster med forskellig duft

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Sørge for at det er muligt at lege med og undersøge naturens egne materialer
  • Planlægge og udføre ture til strand, skov, mark og andre naturområder
  • Vægte at børnene kommer ud i al slags vejr, så ofte som muligt
  • Vise nysgerrighed og anerkendelse for børnenes fund – store som små (fx snegle, blade, pinde og sten)
  • Planlægge og udføre aktiviteter/projekter i og om naturen og dens fænomener
  • Følge børnenes spor, når de eksempelvis bliver optaget af noget særligt i naturen
  • Være motiverende og vise nysgerrighed på naturen, sammen med børnene
  • Høste de grøntsager, frugt og urter vi har plantet og bruge dem til madlavningen

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Børnene udvikler et naturligt forhold til den natur der omgiver dem og en nysgerrighed til at undersøge naturens muligheder
  • Børnene er glade, brugte og beskidte efter, at have være ude og udforske naturen
  • Børnene udviser nysgerrighed og tør afprøve grænser i uderummet
  • Børnene har respekt for naturen
  • Vi har fået ”det grønne flag”
Kulturelle udtryksformer og værdier

 • Vores mål er:
  • At børnene får viden om og oplevelser med egne og andres kulturer, værdier og traditioner. Både relevante religioners, landes og børnehusets egne kulturer, bl.a. jul, påske, fastelavn, halloween, kunstprojekt mm.
  • At børnene kan udtrykke sig via forskellige udtryksformer – både kropsligt, kreativt, musisk og verbalt

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Sikre viden om og kendskab til relevante kulturer og traditioner via dialog og pædagogiske aktiviteter og samtidig lade vores fysiske rammer afspejle traditioner som jul, påske og fastelavn
  • Indeholde aktiviteter, som giver kendskab til danske traditionelle børnesange
  • Indeholde aktiviteter, som kobles på diverse traditioner, fx male fastelavnsmasker, blive sminket, slå katten af tønden, lave/pynte påskeharer og kyllinger, så karse, juleklip, opføre og se juleteater, gå Lucia, gå til julegudstjeneste, give mulighed for at besøge og få besøg af teater/teatergrupper og holde fast i diverse traditioner

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Være gode rollemodeller og synge danske børnesange
  • Leve os ind i traditionerne og aktiviteterne som støtter op om kultur og traditioner
  • Planlægge og udføre aktiviteterne/traditionerne på en måde, så særligt børnehavebørnene er med i planlægning, så de får ejerskab af oplevelsen
  • Lægge op til, at udtrykke sig via maling, tegning, klippe/klistre, sang, dans og musik

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Børnene er aktivt deltagende i de forskellige traditioner/aktiviteter
  • Børnene udviser genkendelighed fra tidligere aktiviteter og arrangementer
  • Børnene opleves som glade og forventningsfulde
  • Vi ser, at de forskellige traditioner/arrangementer er med til at skabe fællesskaber
  • Børnene efterfølgende leger oplevelser ud efter diverse ture og arrangementer, fx efter teaterbesøg (børnehaven)
  • Børnene er stolte af deres kreationer, som relaterer sig til husets traditioner
Børn med særlige behov

 • Vores mål er:
  • At alle børn føler sig som en del af et fællesskab
  • At sikre barnets positive udvikling
  • At det enkelte barn føler sig ligeværdig

 • Det betyder, at vores børne- og læringsmiljø skal:
  • Tilgodese og tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og kompetencer
  • Tilpasses, så det enkelte har mulighed for at navigere i det, med de ressourcer det enkelte barn har
  • Skabe mulighed for, at det enkelte barn kan trække sig tilbage ved behov
  • Udvise respekt og forståelse for forskelligheder

 • Det betyder, at vi voksne skal:
  • Observere og derudfra tilrettelægge aktiviteter, som skaber muligheder for, at det enkelte barn kan blive inkluderet i fællesskabet
  • Have et tæt og indgående samarbejde med forældre og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere
  • Være tydelige, synlige og anerkendende
  • Have særligt fokus på at guide barnet og italesætte barnets positive adfærd
  • Planlægge aktiviteter i mindre grupper, for at give plads til det enkelte barn og give større mulighed for at ”blive set”
  • Være omstillingsparate, når specifikke børn eller situationer kræver en pludselig ændring af en ellers planlagt aktivitet/struktur

 • Vi har opnået hvad vi ville, når:
  • Vi ser en positiv udvikling hos det enkelte barn
  • Vi ser, at barnet er og føler sig som en del af fællesskabet
  • Børnene accepterer hinandens forskelligheder